Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Téma roku 2011/12

Podpora jazyka

 
 

Informace o žádosti: Podpora jazyka

Dodatečně k obvykle udíleným podporám Fondu budou v letech 2011 a 2012 ve zvláštní míře podporovány projekty, které se explicitně zaměřují na zvýšení zájmu o výuku němčiny v Česku a češtiny v Německu. Na takové projekty bude možné žádat až o 70% celkových nákladů na projekt.

K tématu patří především žádosti z nekomerční sféry, které

  • jsou zaměřeny na zvýšení povědomí o důležitosti a přednostech zvládnutí němčiny resp. češtiny jako cizího jazyka
  • mají za cíl vytvoření pozitivního vztahu k druhému jazyku 
  • podporují odbourávání předsudků a obav spjatých s její výukou 
  • poskytují různé formy nemateriální podpory (např. poradenství, výměna zkušeností) s cílem zavést či rozvíjet výuku němčiny resp. češtiny.

Čistě jazyková výuka může být podpořena výlučně v případě, kdy se Češi a Němci učí jazyk společně.
Na základě písemné nebo telefonické žádosti, nejlépe však stažením z naší internetové stránky, obdrží žadatel o příspěvek k tématu Podpora jazyka formuláře v českém a německém jazyce včetně informací jak žádat o podporu projektu. Projekt je možné také zkonzultovat telefonicky, e-mailem nebo osobně po předchozí dohodě s odbornými referentkami Kathrin Freier a Evou Winklerovou.

Pracovníci sekretariátu žádost o příspěvek důkladně prověří a předloží žádosti došlé za dané období správní radě Fondu vždy čtvrtletně k posouzení. Fond budoucnosti registruje a zpracovává čtvrtletně přibližně 200 projektů; příslušné zasedání správní rady se tudíž koná zpravidla nejdříve tři měsíce po uzávěrce příjmu projektů. Rozhodnutí správní rady je vždy písemně sděleno. Seznam schválených projektů je uveřejněn v rubrice Schválené projekty.

Pouze kompletní žádosti zaslané poštou nebo doručené do kanceláře Fondu budoucnosti do konce uzávěrky budou zaregistrovány a předloženy správní radě. Pro včasnost podání je rozhodující datum poštovního razítka (nejpozději datum konce uzávěrky).

Doporučení: Pokud je Váš projekt organizačně zvlášť náročný anebo se koná na počátku příslušného čtvrtletí, doporučujeme, aby byl podán s ještě větším předstihem, než je výše uvedeno.


Kdo může žádat?

Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým resp. českým partnerem. Žadatelem mohou být např. univerzity, školy a jiné vzdělávací instituce, občanská sdružení nebo orgány regionální a místní samosprávy.
Žadatel je povinen doložit písemné potvrzení partnera, ze kterého vyplývá jeho aktivní účast na realizaci projektu. Žadatelem či partnerem může příp. být i jednotlivá osoba.
Projekt by neměl trvat déle než jeden rok. Fond nepodporuje projekty s komerčním zaměřením a  nefinancuje provozní náklady institucí.
Příspěvek požadovaný z Fondu budoucnosti na projekty k tématu Podpora jazyka smí představovat maximálně 70% celkových nákladů na projekt. Tato výše podpory je vyhrazena projektům, které se vyznačují zvláštními partnerskými kvalitami a/nebo inovačním charakterem. Zbývající finance na projekt musí pocházet z vlastních a/nebo jiných zdrojů.
Projekty, které budou Fondu k tématu Podpora jazyka předloženy, by se měly explicitně zaměřit na zvýšení zájmu o výuku němčiny v Česku a češtiny v Německu.


Co musí obsahovat kompletní žádost?

1. Jeden úplně a čitelně vyplněný formulář žádosti o příspěvek v němčině a jeden v češtině s příslušným počtem kopií. Formulář žádosti o příspěvek nad 100 000 Kč nebo 4.000 € zašlete v českém a německém jazyce společně s šesti kopiemi v každém jazyce (1 originál + 6 kopií v českém jazyce a 1 originál + 6 kopií v německém jazyce). U žádostí do 100 000 Kč nebo 4.000 € zašlete 1 originál  v českém jazyce a 1 originál v německém jazyce.

2. Písemné prohlášení partnera s podpisem v originále o spolupráci na projektu s bližším upřesněním jeho podílu na realizaci projektu.

3. Písemné přísliby dalších dárců či písemná rozhodnutí o financování projektu z jiných institucí, příp. zamítavá rozhodnutí jiných institucí.

4. U publikací a filmů přiložte dvě recenze či odborné posudky, u publikací rozpočet tiskových nákladů od příslušného vydavatelství.


Jak vyplnit formulář?

Vyplňte co nejobsažněji všechny body žádosti. Pouze informace přesahující rámec formuláře můžete dodat v příloze. Pokud není uvedeno jinak, přílohy k žádosti zašlete jen v jednom vyhotovení. Neúplně vyplněné formuláře nebudou předloženy.
Informace k některým bodům formuláře:

Ad 1. Pro českého navrhovatele je partnerem subjekt z německé strany a naopak.

Ad 2. Koordinátorem projektu by měla být osoba, která je informována o aktuálním stavu projektu a může o něm kdykoli na požádání podat zprávu. V případě schválení projektu předkládá sekretariátu vyúčtování a zhodnocení projektu v závěrečné zprávě. Žadatelem a koordinátorem projektu může být jedna a táž osoba.

Ad 9. Fond budoucnosti přispívá na projekty k tématu Podpora jazyka max. do 70% celkové výše nákladů na projekt. Tato výše podpory je vyhrazena projektům, které se vyznačují zvláštními partnerskými kvalitami a/nebo inovačním charakterem.
Schválený příspěvek je poukázán v té měně, ve které byl uveden v bodě 9 žádosti. V této měně je požadováno také vyúčtování projektu. Měna uvedená v žádosti by měla být shodná s měnou země, kde je projekt realizován.
U příspěvků na projekt uveďte částky očekávaných a potvrzených příspěvků z jiných zdrojů v přepočtu na jednu měnu. U příspěvků uvedených jako „potvrzené“ přiložte písemné přísliby příslušných dárců příp. doklady o úhradě. U příspěvků uvedených jako „očekávané“ přiložte kopii žádosti zaslané jiným institucím, příp. zamítavá rozhodnutí jiných institucí. Potvrzené příspěvky na projekt by měly tvořit podstatnou část příspěvků z jiných zdrojů.
U výdajů uveďte vedle celkového výčtu také očekávaný podíl Fondu na konkrétních položkách.


 

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti