Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Téma roku 2013

Výchova k demokracii a prevence xenofobie, antisemitismu a rasismu

 
 

V posledních letech jsme byli v obou zemích svědky aktivace extrémní pravice, útoků na cizince, Romy a příslušníky jiných menšin jakož i dalších, méně nápadných forem intolerance. Lze se obávat, že vzhledem k pokračující ekonomické krizi bude tento problém narůstat. Fond budoucnosti chce povzbudit spolupráci a sdílení zkušeností mezi organizacemi, které se snaží čelit rizikům pravicového extremismu a posilovat demokratické hodnoty.

Česko-německý fond budoucnosti přitom sleduje následující cíle:

  • Navázání nových kontaktů mezi českými a německými organizacemi zabývající se danými tématy a vytvoření podmínek pro jejich dlouhodobou spolupráci
  • Vzájemné seznamování se s osvědčenými postupy při prevenci projevů pravicového extremismu v jedné či druhé zemi a jejich přeshraniční aplikace
  • Impuls ke koncentraci různých dílčích aktivit a realizaci komplexně pojatých projektů

Těžištěm projektů mohou být např. vědecké nebo prakticky orientované konference, semináře workshopy, monitoring aktivit extrémní pravice, činnost ve prospěch obětí rasově motivované diskriminace, vzdělávací a osvětové aktivity včetně výstav a publikací. Překládány mohou být i kulturní nebo knižní projekty s akcentem na obecné a specifické cíle Tématu roku. Projekty zabývající se historickými kořeny pravicového extremismu musí být jednoznačně ukotveny v aktuálním společenském kontextu. Preferovány jsou komplexně pojaté projekty zahrnující větší množství aktivit různého typu, projekty s početnou cílovou skupinou a dlouhodobým efektem. Vítány jsou inovativní formy uchopení daného tématu a příklady „dobré praxe“, tzn. přenesení postupů a modelů, které se osvědčily v jedné zemi, do země druhé. Hodnocena bude rovněž intenzita přeshraniční spolupráce, geografický dopad projektu a jeho výsledný efekt v obou zemích. Přednostní cílovou skupinou jsou děti, mládež a „multiplikátoři“ (učitelé, sociální pracovníci, zaměstnanci státní správy, příslušníci policie apod.). Obzvláště vítáno bude zapojení škol, které se svými partnery pracují na společných projektech prevence extremismu nebo mají jiné kreativní nápady, které jsou v daném tematickém komplexu relevantní (školní časopisy, projektové práce atd.).

Informace k podání žádosti:

Kromě obvyklé projektové podpory budou v roce 2013 podporovány především takové projekty, které se v česko-německém kontextu zabývají prevencí extremismu a posílením výchovy k demokracii.

U projektů v rámci Tématu roku může příspěvek, o nějž je u Fondu budoucnosti žádáno, činit namísto obvyklých 50 procent  70 procent z celkových projektových nákladů.

Nejbližší termín pro podání žádosti je 30.06.2013. O podpoře projektů podaných k tomuto datu bude rozhodnuto na konci následujícího čtvrtletí, projekty z této tematické oblasti se zvýšenou procentuální hranicí příspěvku tedy mohou být realizovány od čtvrtého čtvrtletí roku 2013.

Pokud hodláte podat žádost v rámci této tematické oblasti, doporučujeme předchozí konzultaci projektu. Pracovníci sekretariátu Vám rádi podají detailní informace o možnostech podpory v této oblasti i k obsahovým náležitostem takovýchto projektů. Rádi zodpoví i další otázky týkající se podání žádosti.

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti