Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Téma roku 2014

Společné angažmá české a německé občanské společnosti v oblasti drogové prevence

 
 

Česko-německý fond budoucnosti vyzývá aktéry občanské společnosti a pracovníky vzdělávacích institucí z obou zemí k přeshraniční spolupráci v oblasti drogové prevence.

Fond budoucnosti přitom sleduje následující cíle:

  • Přeshraniční výměna zkušeností, společná analýza problémů a hledání jejich komplexních řešení

  • Navázání nových kontaktů mezi českými a německými organizacemi

  • Osvěta a prevence s využitím inovativních a účinných postupů a modelů vzdělávání v této oblasti

  • Zvýšení vzájemné informovanosti o příčinách a dopadech nárůstu výroby a pašování drog v česko-německém pohraničí s cílem předcházet vzniku negativních stereotypů

Fond budoucnosti chce oslovit především neziskové organizace a školy, ale i obce v regionech, kterých se tento problém nejvíce týká. Podpora ze strany Fondu budoucnosti by tak měla doplnit dosavadní kroky jednotlivých složek státu o důraz na přeshraniční dimenzi činnosti občanské společnosti a vzdělávacích institucí. Obzvláště vítáme zapojení škol, které se svými partnery spolupracují nebo budou spolupracovat na společných projektech drogové prevence a osvěty. Mělo by se jednat především o inovativní a účinné metody, které překonají zastaralé či neúčinné formy vzdělávání. Za stejně důležité považujeme i aktivity neziskových organizací, které se věnují práci s dětmi a mládeží a pomáhají jim nacházet životní hodnoty a místo ve společnosti. Velké možnosti se nabízejí právě v přenesení postupů a modelů, které se osvědčily v jedné zemi, do země druhé.

Těžištěm projektů mohou být např. různé vzdělávací a osvětové programy pro mládež, semináře, workshopy, tematicky zaměřené výměnné pobyty škol.

Informace k podání žádosti:

U projektů předložených v rámci tématu roku je možno žádat o podporu až do výše 70 % celkových nákladů namísto obvyklých 50 %.

Žádosti je možno podávat vždy ke konci kvartálu, tedy k 31. prosinci 2013, 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a 31. prosinci 2014. O podpoře žádostí podaných v uvedených termínech bude rozhodnuto vždy na konci nasledujícího čtvrtletí. Projekty z této tematické oblasti tedy mohou být realizovány od druhého čtvrtletí roku 2014.

V případě, že uvažujete o podání žádosti v této oblasti, doporučujeme předchozí konzultaci projektu. Pracovníci sekretariátu Vám rádi podají detailní informace.

 

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti