Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Publicita projektu

Podrobné pokyny k publicitě projektu

 
 

Obecné pokyny

Česko-německý fond budoucnosti podporuje porozumění a spolupráci mezi Čechy a Němci a má mimořádný zájem na tom, aby se prostřednictvím podpořených projektů dostala tato témata do povědomí široké veřejnosti. Fond očekává od nositelů projektu a jejich projektových partnerů co nejintenzivnější komunikaci s veřejností jak před zahájením, tak v průběhu i po skončení projektu. V této souvislosti je třeba vždy poukazovat na podporu fondu. (Plánované kroky v zájmu publicity projektu uveďte již v projektové žádosti). Následující pokyny jsou součástí Smlouvy o poskytnutí příspěvku a jsou závazné pro všechny osoby a organizace zodpovědné za projekt.

 

Úkoly nositelů projektů:

 • Prostřednictvím tiskové zprávy nebo přímého oslovení příslušných novinářů včas vyrozumět místní, regionální, popřípadě také nadregionální média a zprostředkovat jim všechny potřebné informace o projektu. Při této příležitosti je třeba vždy poukazovat na podporu fondu.
 • Poukazovat na podporu fondu, kdykoli jeho nositelé v souvislosti s projektem osloví veřejnost prostřednictvím pozvánek, programů, tiskových zpráv, rozhovorů nebo jakýchkoli jiných tištěných materiálů. Zároveň musí být v náležité formě zobrazeno logo fondu.
 • Informovat o projektu a termínech určených veřejnosti prostřednictvím internetových stránek a sociálních sítí (Facebook, Twitter atd.). Také v tomto případě musí být vždy poukázáno na podporu fondu.
 • Upozorňovat fond na události projektu, které jsou relevantní z hlediska širší veřejnosti, tak aby měl možnost o nich informovat na svém facebookovém profilu.
 • Zasílat fondu již v průběhu projektu fotografie, videa a novinové články, aby mohl na svém facebookovém profilu zveřejňovat aktuální informace o projektu.
 • Obsáhle dokumentovat projekt pomocí fotografií, videí, článků z tisku apod., aby bylo možné prezentovat projekt po jeho skončení na internetových stránkách fondu nebo o něm jiným způsobem informovat.  

 

Zvláštní pokyny

Vedle obecných pokynů platí pro jednotlivé oblasti podpory následující zvláštní požadavky. 

Kulturní akce:

U příležitosti jakékoli veřejné prezentace projektu je třeba poukázat na podporu fondu prostřednictvím loga fondu a této formulace:

 • Koncert (výstava, divadelní představení, festival… – doplňte dle konkrétní situace) se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Publikace:

V obou jazykových verzích je třeba na podporu fondu poukázat prostřednictvím loga fondu a této formulace:

 • Kniha vychází za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.
 • Herausgegeben mit freundlicher Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds

 

Dialogy (konference, semináře atd.):

 • V tištěných a elektronických programech akcí musí být na podporu fondu poukázáno prostřednictvím loga fondu a této formulace:

Seminář (konference, workshop, kolokvium… – doplňte dle konkrétní situace) se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti“

 • U akcí s větším počtem účastníků a s významnou podporou ze strany fondu je třeba konzultovat s příslušným referentem, jakou formou bude v místě konání poukázáno na podporu fondu (banner, plakáty apod.).
 • Pokud v rámci projektu vzniknou za podpory fondu také dokumentační materiály (sborníky, DVD atd.), platí stejné pokyny jako v případě publikací.

 

Obnova památek:

U projektů z této oblasti umístí nositel projektu v závislosti na charakteru památky na objekt (fasádu), do vnitřních prostor nebo před objekt informační tabuli. Tabule bude umístěna na dobře viditelném místě, bude na ní vyobrazeno logo fondu (pokud jsou zde zobrazena také loga ostatních sponzorů) a bude obsahovat následující text:

 • Obnova kostela (synagogy, hřbitova, poutního místa… – doplňte dle konkrétní situace) se uskutečnila s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
 • Die Renovierung dieses Objektes wurde mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds durchgeführt.

 

 

 
 
 
Česko-německý fond budoucnosti